Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
100%

Ngày 13/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Kế hoạch nêu rõ mục đích là cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án đã được phê duyệt; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu như: Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi; đồng thời phân rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ.

Kế hoạch đề ra 03 nhóm nhiệm vụ cần triển khai thực hiện như sau:

Nhóm các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, gồm: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Đề án; xây dựng chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số; xây dựng các chương trình, nội dung thông tin, tuyên truyền; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về chuyển đổi số; biểu dương, tôn vinh và khen thưởng;
Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số, gồm: Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phối hợp tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân qua Nền tảng MOOCs (Massive Open Online Courses – Nền tảng học trực tuyến đại trà);
Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, gồm: Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đổi số; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia chuyển đổi số; đào tạo giáo viên dạy các hoạt động giáo dục liên quan đến tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật và nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông về phương pháp STEM/STEAM; tổ chức triển khai chương trình STEM/STEAM trong giáo dục phổ thông.

Các nội dung khác được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 75/KH-UBND.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

°
898 người đang online