Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025”

Đăng ngày 06 - 04 - 2022
100%

Ngảy 05/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025”.

Theo đó, Kế hoạch nêu rõ mục đích là: Tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính; xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; kịp thời phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu sau: Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; gắn việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các nội dung tại Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025; việc bình xét thi đua, khen thưởng phải bảo đảm kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân; khen thưởng gắn với kiểm điểm, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hành năm của tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ nội dung thi đua như sau:

Đổi mới trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính;
Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, kế hoạch hằng năm, kế hoạch giai đoạn của Ủy ban nhân dân tỉnh với nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng Chính quyền điện tử và chính quyền số;
Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là các sáng kiếm, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả cao;
Hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn để xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối tượng thi đua, bao gồm: Tập thể là các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; phòng ban chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cá nhân thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Thời gian thi đua của phong trào được triển khai từ ngày ban hành kế hoạch đến hết năm 2025; sơ kết phong trào năm 2023 và tổng kết phong trào năm 2025.

Các nội dung khác được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 60/KH-UBND.

Tin liên quan

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

Tin mới nhất

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 9:26 CH)

Tăng cường các điều kiện bảo đảm huy động trẻ mầm non đến trường(31/05/2022 10:29 SA)

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ...(20/05/2022 8:42 SA)

Số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (20/05/2022 8:35 SA)

Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/05/2022 8:12 SA)

°
923 người đang online