Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

Ngày 10/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu chung là: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hưng Yên toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người, của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, các đối tượng chính sách và yếu thế; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lới thế; xây dựng cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người...

Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu cụ thể như sau:

- Phấn đấu các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Bảo tàng, Thư viện, Nhà hát chèo, Nhà thi đấu thể thao đa năng, Cung văn hóa thiếu nhi đạt chuẩn theo quy định.

- Phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện có: Trung tâm Văn hóa đạt chuẩn theo quy định, tối thiểu có 02 công trình thẻ thao cơ bản (nhà thi đấu thể thao đa năng, sân vận động hoặc bể bơi), thư viện được bổ sung, luân chuyển sách báo thường xuyên, từng bước xây dựng Cung văn hóa thiếu nhi.

- Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa, tối thiểu 01 công trình thể thao cơ bản; 70% đơn vị cấp xã có thư viện độc lập hoặc phòng đọc sách báo trong Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

- Phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố có: Nhà văn hóa đạt chuẩn, Khu hoạt động thể thao, sân vận động cơ bản đạt chuẩn; 90% số thôn, tổ dân phố có phòng đọc sách báo trong Nhà văn hóa.

- Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa trên 92%; cơ quan, đơn vị văn hóa trên 91%; làng, khu phố văn hóa trên 90%.

- Phấn đấu cơ bản hoàn thành khôi phục đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch (năm 2025) và trở thành Khu du lịch quốc gia (năm 2030);

- Đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho trên 200 di tích xếp hạng quốc gia, xếp hạng cấp tỉnh.

- Phấn đấu 100% di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được kiểm kê khoa học; trên 05 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh được ghi vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ giải pháp sau: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 05/KH-UBND.

Tin liên quan

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát...(11/01/2022 11:07 SA)

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em(11/01/2022 11:01 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng,...(31/12/2021 3:35 CH)

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia cung cấp thông tin về người nghiện ma tuý, người sử dụng...(23/12/2021 4:46 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(14/01/2022 4:33 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát...(11/01/2022 11:07 SA)

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em(11/01/2022 11:01 SA)

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng,...(31/12/2021 3:35 CH)

Thông báo mời quan tâm dự án có sử dụng đất(30/12/2021 8:13 SA)

°
884 người đang online