Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 30 - 09 - 2021
100%

Ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2025:

- Mục tiêu 1: Phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

+ Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 4%.

+ 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi.

+ Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

- Mục tiêu 2: Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em

+ 100% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 60% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

+ 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

+ 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

- Mục tiêu 3: Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

+ 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 70% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

+ 80% doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, 70% hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 3%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền; sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em nói riêng.

- Tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; nghiên cứu, góp ý xây dựng và thực hiện tiêu chí xác định lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

- Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành thực hiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

- Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các ngành, các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các chuỗi cung ứng. Phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động. Xây dựng và triển khai quy trình, mạng lưới phòng, ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em gắn với hệ thống bảo vệ trẻ em. Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em.

- Tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tích cực phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế trong thực hiện các chương trình, dự án về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Ngoài ra, các nội dung khác được quy định tại Kế hoạch số 151/KH-UBND.

Tin liên quan

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

Tin mới nhất

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19(24/11/2021 5:22 CH)

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(15/11/2021 8:11 SA)

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026(10/11/2021 8:17 SA)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...(10/11/2021 8:01 SA)

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/11/2021 1:30 CH)

°
1281 người đang online