Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 15 - 09 - 2021
100%

Ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục đích đề ra trong Kế hoạch là:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh khi ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giao dịch điện tử, tương tác an toàn trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước; phát triển đội ngũ nhân lực ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và các kỹ năng ATTT: 100% người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về đảm bảo ATTT. Trên 80% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hằng năm có chương trình tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ, kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hằng năm có chương trình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng. Trên 80% người sử dụng nói chung và 100% học viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ mất an toàn thông tin, các kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT. 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.

- Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ATTT: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật ATTT cho công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về ATTT của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước của tỉnh; lựa chọn và tổ chức đào tạo hoặc cử đi đào tạo được ít nhất 03 chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của tỉnh. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ 03 nội dung tuyên truyền, bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội và các hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ATTT.

Các nội dung khác được quy định chi tiết tại Kế hoạch số 140/KH-UBND.

Tin liên quan

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/10/2021 1:39 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng...(30/09/2021 9:20 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp...(30/09/2021 1:51 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030(30/09/2021 1:47 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(28/09/2021 2:07 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(16/10/2021 1:39 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng...(30/09/2021 9:20 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp...(30/09/2021 1:51 CH)

Kế hoạch của UBND tỉnh phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030(30/09/2021 1:47 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai...(28/09/2021 2:07 CH)

°
576 người đang online