Công văn của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng

Đăng ngày 01 - 09 - 2021
100%

Ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2047/UBND-NC về việc triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.

Theo Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX; Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Công tác thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp thực hiện, hình thức cần phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao.
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân được khen phải thật sự tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa trong xã hội, lưu ý quan tâm khen thưởng các đối tượng là những người không quản ngại khó khăn, gian khổ trên tuyến đầu chống dịch.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt việc tốt. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phòng chống dịch cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, động viên, khích lệ khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025.
Tiếp tục tập trung xây đựng thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.
Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Tin liên quan

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...(30/08/2021 4:23 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh(11/09/2021 8:23 SA)

Triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai(09/09/2021 8:28 SA)

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021(02/09/2021 10:55 SA)

Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch...(02/09/2021 8:07 SA)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...(30/08/2021 4:23 CH)

°
1183 người đang online