Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 25 - 03 - 2021
100%

Ngày 24/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 565/UBND-NC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thể hiện quyết tâm chính trị, tiếp tục huy động sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 09/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

- Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, nhất là Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và nhân dân trên địa bàn về các nội dung liên quan đến Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, trong đó cần nhấn mạnh ưu điểm, sự tiện lợi của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, sự chủ động phục vụ nhân dân của lực lượng Công an... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, địa bàn dân cư để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có sự nhận thức tích cực; đồng thuận giúp các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an các cấp trong toàn tỉnh có điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã, phường, thị trấn để có nhận thức đầy đủ, thống thất về tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, tính cấp bách của "chiến dịch" cấp Căn cước công dân, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an: "Đây vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng Công an" để quyết tâm thực hiện; xây dựng kế hoạch khoa học, chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng và linh hoạt điều chỉnh các biện pháp để đạt mục tiêu đề ra; bố trí đủ nhân lực có chất lượng, đào tạo, tập huấn thuần thục các quy trình, kỹ năng thực hiện; có phương án bố trí bổ sung, tận dụng tối đa hệ thống máy móc, thiết bị được cung cấp để nâng cao năng suất thu nhận hồ sơ; trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản rà soát, phân loại theo nhóm những người đến tuổi cấp Căn cước công dân ở địa phương, nghiên cứu có những cách làm sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình của từng địa bàn; khuyến khích, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo nguyên tắc"Đủ, đúng, sạch, sống" để hỗ trợ tích cực cho việc cấp Căn cước công dân.

- Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan Tư pháp các cấp tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến Hộ tịch (Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an ngay tại nơi tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động để tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh, thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chi tiết Công văn số 565/UBND-NC.

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy...(15/03/2021 10:44 SA)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới(31/03/2021 8:47 CH)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

°
486 người đang online