Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đăng ngày 25 - 12 - 2019
100%

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời về nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh;

- Tăng cường sự hiểu biết, tham gia góp ý của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công được cơ quan hành chính nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020.

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính phải được triển khai kịp thời,  nội dung thiết thực, đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước.

- Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật mới ban hành; triển khai thực hiện ngày Pháp luật năm 2020;

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị;

- Tuyên truyền hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phát hiện, đưa vào thí điểm các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Phổ biến kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh theo kế hoạch của Bộ Nội vụ và công bố rộng rãi Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính; Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã hàng năm theo kế hoạch của tỉnh. Qua đó từng cơ quan, đơn vị nhận thức được những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế;

- Tuyên truyền về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

3. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên; hệ thống phát thanh, truyền thanh xã, phường, thị trấn; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các buổi họp, giao ban của cơ quan, đơn vị; phát hành tờ rơi, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính...

- Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin;

- Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị.\

Nội dung chi tiết Kế hoạch 147/KH-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính(22/06/2022 7:29 SA)

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2021(07/01/2022 8:52 SA)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 8:56 SA)

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022(28/12/2021 8:59 SA)

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022(27/12/2021 1:52 CH)

°
889 người đang online