Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010

Đăng ngày 27 - 05 - 2010
100%

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

 

 

Số: 2789/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

         Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010

____________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

          Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

          Căn cứ Nghị quyết 194/2009/NQ-HĐND ngày14/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quyết định dự toán ngân sách năm 2010;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010 (theo các biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Bộ Tài chính;

- Thường trực tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- CV: KTTHT

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Bật Khách

Biểu công khai dự toán ngân sách năm 2010

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh(08/01/2021 9:56 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(08/01/2021 9:54 SA)

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân...(01/12/2020 9:44 SA)

Công khai Quyết toán NS địa phương năm 2019 và Dự toán thu, chi, phân bổ NS địa phương năm 2021(01/12/2020 9:38 SA)

Quyết định về việc cắt giảm kinh phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm...(25/09/2020 2:34 CH)

°
643 người đang online