Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 96/2017/NQ-HĐNDVề tiếp tực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
  • 97/2017/NQ-HĐNDVề điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng Yên
  • 98/2017/NQ-HĐNDBan hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 99/2017/NQ-HĐNDVề việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 100/NQ-HĐNDV/v thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017
  • 101/2017/NQ-HĐNDV/v điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
  • 102/2017/NQ-HĐNDV/v quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025
  • 103/2017/NQ-HĐNDV/v quy hoạch cấp nước sạch tỉnh hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  • 104/2017/NQ-HĐNDV/v thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  • 105/2017/NQ-HĐNDQuy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng yên

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content