Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
96/2017/NQ-HĐND Về tiếp tực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017Ngày ban hành:21/07/17
97/2017/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng YênNgày ban hành:21/07/17
98/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng YênNgày ban hành:21/07/17
99/2017/NQ-HĐND Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng YênNgày ban hành:21/07/17
100/NQ-HĐND V/v thông qua bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017Ngày ban hành:21/07/17
101/2017/NQ-HĐND V/v điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020Ngày ban hành:21/07/17
102/2017/NQ-HĐND V/v quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025Ngày ban hành:21/07/17
103/2017/NQ-HĐND V/v quy hoạch cấp nước sạch tỉnh hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Ngày ban hành:21/07/17
104/2017/NQ-HĐND V/v thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Ngày ban hành:21/07/17
105/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng yênNgày ban hành:21/07/17
  
12345678910...

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content