Số, ký hiệuTrích yếu/Ngày ban hành
118 /2017/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018Ngày ban hành:08/12/17
119 /NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2018 Ngày ban hành:08/12/17
120 /NQ-HĐND Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018Ngày ban hành:08/12/17
121 /NQ-HĐND Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2018Ngày ban hành:08/12/17
122 /NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 Ngày ban hành:08/12/17
123 /NQ-HĐND Việc bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2017 để thực hiện Ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi tiền xây dựng cơ sở hạ tầngNgày ban hành:08/12/17
124/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018 Ngày ban hành:08/12/17
125/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng YênNgày ban hành:08/12/17
126/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành:08/12/17
127/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020 Ngày ban hành:08/12/17
  
12345678910...

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content