Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 118 /2017/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
  • 119 /NQ-HĐNDVề dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2018
  • 120 /NQ-HĐNDVề phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
  • 121 /NQ-HĐNDVề nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2018
  • 122 /NQ-HĐNDVề phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
  • 123 /NQ-HĐNDViệc bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2017 để thực hiện Ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi tiền xây dựng cơ sở hạ tầng
  • 124/NQ-HĐNDVề việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chấp thuận các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2018
  • 125/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên
  • 126/2017/NQ-HĐNDSửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh
  • 127/NQ-HĐNDVề việc thông qua Đề án Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content