Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 85/2016/NQ-HĐNDVề Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • 88/2016/NQ-HĐNDVề việc thông qua Đề án công nhận khu vực Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
  • 89/2016/NQ-HĐNDVề việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh năm 2017
  • 90/2016/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố
  • 91/2016/NQ-HĐNDVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017
  • 79/2016/NQ-HĐNDVề tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
  • 81/2016/NQ-HĐNDVề kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  • 82/2016/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2017
  • 83/2016/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
  • 84/2016/NQ-HĐNDVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2017

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content