Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 13/2013/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012
  • 14/2013/NQ-HĐNDVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014
  • 15/2013/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
  • 16/2013/NQ-HĐNDVề việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014
  • 17/2013/NQ-HĐNDVề việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 12/2013/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
  • 18/2013/NQ-HĐNDVề Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014
  • 07/2013/NQ-HĐNDVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
  • 08/2013/NQ-HĐNDVề việc quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 10/2013/NQ-HĐNDVề việc phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh năm 2013

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content