Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 11/2016/NQ-HĐNDVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
  • 12/2016/NQ-HĐNDVề phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
  • 13/2016/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên
  • 15/2016/NQ-HĐND Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên
  • 16/2016/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021
  • 17/2016/NQ-HĐNDVề việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
  • 38/2015/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
  • 39/2015/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014
  • 40/2015/NQ-HĐNDVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016
  • 41/2015/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content