Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 07/2015/NQ-HĐNDVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015
  • 08/2015/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tại Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh
  • 09/2015/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh
  • 10/2015/NQ-HĐNDVề nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020
  • 11/2015/NQ-HĐNDVề việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C
  • 12/2015/NQ-HĐNDVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
  • 13/2015/NQ-HĐNDVề việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 14/2015/NQ-HĐNDVề việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 15/2015/NQ-HĐNDVề việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 16/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content