Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 12/2014/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
  • 13/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013
  • 14/NQ-HĐNDVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2015
  • 15/2014/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
  • 16/NQ-HĐNDVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
  • 17/2014/NQ-HĐNDVề việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015
  • 18/2014/NQ-HĐNDVề việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 19/2014/NQ-HĐNDVề việc phê duyệt Dự án quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
  • 20/NQ-HĐNDVề việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2015
  • 21/2014/NQ-HĐNDVề việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content