Văn quy phạm pháp luật mới ban hành:

  • 49/2016/NQ-HĐNDVề việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  • 50/2016/NQ-HĐNDVề việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín
  • 51/2016/NQ-HĐNDVề việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • 52/2016/NQ-HĐNDBan hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • 53/2016/NQ-HĐNDVề việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • 11/2016/NQ-HĐNDVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
  • 12/2016/NQ-HĐNDVề phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
  • 13/2016/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên
  • 14/2016/NQ-HĐNDVề việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016
  • 15/2016/NQ-HĐND Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên

Văn bản điều hành mới ban hành:

Skip to main content