Triển khai nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Ngày 18/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2023.

Năm 2022, toàn tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 52.550 người, đạt 105,1% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với năm 2022. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 68%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 28,5%.

Các đại biểu dự hội nghị
 

Hoạt động đào tạo nghề cho các đối tượng đặc thù như: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, người chấp hành xong án phạt tù... được chú trọng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cơ sở GDNN; hướng dẫn các cơ sở GDNN tổ chức 20 phiên Ngày hội tư vấn tuyển sinh GDNN cấp cơ sở. Đồng thời, thực hiện rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cho các cơ sở GDNN trong tỉnh; hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kiểm định và tự kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định...

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 6/3/2023 của UBND tỉnh triển khai hoạt động GDNN tỉnh Hưng Yên năm 2023; các văn bản liên quan đến đào tạo thường xuyên, liên kết đào tạo... Theo đó, năm 2023, tỉnh đề ra mục tiêu tuyển sinh GDNN 62.500 người. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 92%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%. Cải thiện chỉ số đào tạo lao động. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình phát triển GDNN, việc làm và giảm nghèo tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển GDNN tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo; rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở GDNN theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và của tỉnh để phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu tiên xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho GDNN, đổi mới chương trình, giáo trình, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, cán bộ quản lý GDNN; đẩy mạnh hoạt động thực hành; thường xuyên thực hiện kiểm định chất lượng tại các cơ sở GDNN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Nguồn tin: baohungyen.vn