Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh

Nội dung chi tiết Quyết định số 22/QĐ-UBND.