Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2718/UBND-NC về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính (CCHC), đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị về CCHC. Nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, hạn chế và có giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2020.

- Nâng cao vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC theo quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định  số 22/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và các kế hoach của UBND tỉnh, đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có tính khả thi, phù hợp với quy định của trung ương và trực tiễn của địa phương. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

- Thực hiện công bố, cập nhật, niêm yết TTHC đã được thay đổi thuộc thẩm quyền giải quyết đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định; giám sát chặt chẽ hoạt động của Bộ phận một cửa, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử, tránh tình trạng báo hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm; nghiêm túc thực hiện thông báo, xin lỗi người dân, tổ chức đến giao dịch khi để xảy ra tình trạng hồ sơ đúng, đầy đủ mà giải quyết trễ hẹn. Tăng cường tuyên truyền về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của cơ quan, đơn vị đến người dân, tổ chức để nâng cao tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuyển đổi mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh theo hướng hợp lý, tinh gọn theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp Trung ương khóa XII và các chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó và tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình.

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn người dân, tổ chức; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công khai, minh bạch ttrong sử dụng kinh phí hành chính; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng phí của cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, đánh giá tình hình triển khai áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC đã được công nhận ở cấp cơ sở và các sáng kiến được Hội đồng xét, duyệt công nhận sáng kiến cấp tỉnh công nhận theo Quyết định số 09/QĐ-HĐSK ngày 17/01/2020. Kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân không tổ chức áp dụng sáng kiến hoặc không tham gia Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2020" theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp, thiết thực. Nội dung thông tin, tuyên truyền là những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ; những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh ngiệm trong CCHC trên từng lĩnh vực cụ thể tại cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2011-2020.

Nội dung chi tiết Công văn số 2718/UBND-NC./.

Đào Thị Luyến