Họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 13/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo rà soát, đánh giá 10 năm thực hiện Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến giai đoạn 2009 - 2019; Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân năm 2019; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TU ngày 11/10/2016 về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2035; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về "Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"; Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên; Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh; Báo cáo về việc bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Tý trên địa bàn tỉnh.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã kết luận như sau: Đối với Báo cáo rà soát, đánh giá 10 năm thực hiện Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến giai đoạn 2009 - 2019, yêu cầu Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến tiếp thu các ý kiến tham gia của các bộ, ngành trung ương và các địa phương hoàn thiện văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tham mưu các giải pháp để Khu Đại học Phố Hiến hoạt động có hiệu quả như điều chỉnh quy hoạch, kéo dài thời gian thực hiện Đề án.

Đối với các Báo cáo: Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân năm 2019; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TU ngày 11/10/2016 về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2035; kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về "Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các báo cáo phải cụ thể hóa bằng các bảng biểu số liệu có sự so sánh việc tăng, giảm các chỉ tiêu thực hiện.

Về Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung và phải bám sát theo các quy định của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung của dự thảo Quy định về xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương hoàn thiện văn bản để UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Về việc bắn pháo hoa mừng Xuân Canh Tý trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức bắn pháo hoa phải thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

 

Đào Thị Luyến