ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 THÁNG NĂM 2019 
TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 11 11 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     111,45
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 258 2.180 111,38
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 2.380 25.340 111,38
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,60
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.469 15.009 111,39
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 3.252 31.197 112,09

Nguồn tin: thongkehungyen.gov.vn