Báo cáo công tác tháng 11/2019

Nội dung báo cáo.

THCB