ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 
TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 10 10 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     114,43
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 235,4 1928,7 113,93
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 2368,9 22960,2 111,67
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,36
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.486 13.567 111,62
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 3.315 27.905 112,09
 

Nguồn: thongkehungyen.gov.vn