ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 
TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 9 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ha 85.290 92,81
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   111,41
3 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 24.645 109,78
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 28.207 111,66
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   101,26
6 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 12.081 112,50
7 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 24.765 112,54
 

Nguồn: thongkehungyen.gov.vn