Tình hình thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên

BC chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2019.

BC đánh giá về KQ thực hiện KHSX KD hàng năm và 3 năm gần nhất năm 2019.

BC KQ thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2018.

BC tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của DN2019.

BC tình hình thực hiện công bố thông tin của DN năm 2018.

BC tình hình thực hiện công bố thông tin của DN2019.

KHSX KD và ĐTPT năm 2019.

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới của DN năm 2018

Nguồn: Sở KHĐT