Tình hình thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN 2019.

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN 2018.

Báo cáo đánh giá về KQ thực hiện KHSX KD hàng năm và 03 năm gần nhất 2018.

Báo cáo đánh giá về KQ thực hiện KHSX KD hàng năm và 03 năm gần nhất 2019.

BC KQ thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm Xh năm 2018.

BC tài chính cho năm kết thúc đã được kiểm toán.

BC tài chính Quý 2 năm 2018,.

BC tài chính Quý 2 năm 2019.

BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2017.

BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2018.

QĐ KHSX KD và đầu tư phát triển năm 2018.

QĐ KHSX KD và đầu tư phát triển năm 2019.

Tình hình sắp xếp đổi mới DN năm 2018.

 

 

Nguồn: Sở KHĐT