Báo cáo công tác tháng 5 năm 2019

Nội dung báo cáo.

THCB