ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 5 5 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     110,71
2 Vốn đầu thư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 204 844 112,86
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 3.132 15.547 111,94
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,49
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.301 6.339 111,67
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.735 12.867 112,17

Nguồn: thongkehungyen.gov.vn