Ban hành Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

Ngày 10/05/2019, Bộ Y tế đã có Quyết định số 1763/QĐ-BYT ban hành Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.

​Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo Phụ lục Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ : http://moh.gov.vn và trang thông tin điện tử của Cục quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế địa chỉ: http://ydct.moh.gov.vn ); là một phần của Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm hoàn thành việc cập nhật danh mục dùng chung mã tiền gường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/6/2019.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hungyen.gov.vn