ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 4 4 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     110,54
2 Vốn đầu thư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 171 639 112,37
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 2.267 9.074 112,27
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     101,70
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.292 5.064 111,29
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.688 10.118 112,13

Nguồn: thongkehungyen.gov.vn