Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tiên Lữ

Báo cáo Tiên Lữ.

Bản đồ điều chính kế hoạch sử dụng đất.

Bản đồ điều chỉnh QH sử dụng đất.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường