Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Biểu báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017.  Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nội dung chi tiết tại đây!

 

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư