Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Dân.

Nội dung chi tiết tại đây!