Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN qúy I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Báo cáo số 53/BC-STC ngày 04/4/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Nội dung báo cáo

Nguồn: sotaichinh.hungyen.gov.vn