Quyết định về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2013 tỉnh Hưng Yên

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH