ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công

Hạn lấy ý kiến:10/09/2019

Nội dung văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 
 

 Số:       /QĐ-UBND

                Hưng Yên, ngày         tháng     năm 2019

 

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm

Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phóng


°
2660 người đang online