ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

Hạn lấy ý kiến:20/08/2019

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG

Số:          /VPUB-KSTT

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hưng Yên, ngày       tháng 8 năm 2019

 

   Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh dự thảo “Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

Để nội dung Quyết định của UBND tỉnh bảo đảm cụ thể, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo văn bản nêu trên và gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: www.hungyen.gov.vn, mục “Văn bản dự thảo”).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTL.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

 

 

 


°
1218 người đang online