ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên

Hạn lấy ý kiến:15/02/2019

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:   69 /SNN-PTNT

V/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2019

          Kính gửi:             - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.

 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Thực hiện Công văn số 225/UBND-KT2 ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Để hoàn thiện các văn bản dự thảo trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị quý cơ quan tham gia góp ý vào dự thảo; đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học Công báo tỉnh Hưng Yên đăng tải toàn văn các dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Nội dung tham gia, góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn, số 47, đường Trưng Trắc, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và gửi qua địa chỉ mail: phongkinhtehoptac.ptnthy@gmail.com) trước ngày 15/02/2019.

          Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị quý cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, PTNT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Lê Trung Cần

 


°
1259 người đang online