ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

Hạn lấy ý kiến:30/01/2019

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:   17  /SKHĐT-THQH

V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày  14  tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Để đẩy nhanh trình tự triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đảm bảo phù hợp với với các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia kiến đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND theo quy định; bản mềm gửi về địa chỉ email: dthungkhdt@gmail.com. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Doãn Thế Hưng - Phòng Tổng hợp, quy hoạch; số điện thoại 0969.616.999.

(Gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết điều chỉnh).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, THQHHưng­­­­.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Văn Cường

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

______________

 Số:       /2019/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hưng Yên, ngày     tháng 01 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

và ủy quyền của HĐND tỉnh cho Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt

chủ trương đầu tư dự án 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

         

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/ 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C,

          Sau khi xem xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …./…/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C như sau:

1. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C:

 Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C là dự án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công, thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dự án sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô từ 05 ha trở lên;

- Dự án phải di dân tái định cư từ 1.000 người trở lên;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên, gây ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt;

- Dự án có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên ảnh hưởng đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

2. Điều chỉnh nội dung ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh:

-  Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định chủ chương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI - Kỳ họp thứ tám thông qua ngày …/3/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ, ngành có liên quan;

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở,ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Thường trực HĐND - UBND các huyện, TP;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 


°
475 người đang online