ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của tỉnh

Hạn lấy ý kiến:29/01/2019

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG

 Số:   07 /VPUBND-NV

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 11  tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; Thành ủy, Huyện ủy;

HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh.

 

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1763-CV/TU ngày 07/8/2018 về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh;

Để đảm bảo về quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia góp ý bằng văn bản vào dự thảo Quyết định ban hành quy định, dự thảo Quy định về quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến góp ý gửi về Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Ngoại vụ) trước ngày     29/ 01/ 2019. File mềm gửi email: dbichhue@gmail.com.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: www.hungyen.gov.vn  mục “Văn bản dự thảo”).

 

 Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

  Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm Tin học – Công báo;

- Lưu: VT, NVH.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thuyên


°
460 người đang online