ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản

Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Hạn lấy ý kiến:22/12/2018

Nội dung văn bản

UBND TỈNH HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG

 Số:         /VPUB-KSTT

V/v góp ý dự thảo Quyết định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hưng Yên, ngày      tháng 12 năm 2018

 

   Kính gửi:

- Các Sở: Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Tài chính;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để nội dung của Quyết định Về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh bảo đảm cụ thể, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản hoặc góp ý trực tiếp vào dự thảo văn bản nêu trên và gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 21/12/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

(Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: www.hungyen.gov.vn, mục “Văn bản dự thảo”).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- CV: NCS, KGVXT;

- Lưu: VT, KSTTL.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

°
214 người đang online