Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 38 từ ngày 16-20 tháng 9 năm 2019

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Minh Quang

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 16/9

Sáng

Họp giao ban;

Khai trương Trung tâm HCC

Họp giao ban;

Khai trương Trung tâm HCC

Họp giao ban;

Khai trương Trung tâm HCC

Họp giao ban;

Khai trương Trung tâm HCC

Họp giao ban;

Khai trương Trung tâm HCC

Họp giao ban;

Khai trương Trung tâm HCC

Chiều

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Thứ 3

Ngày 17/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Thứ 4

Ngày 18/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với TAND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 19/9

Sáng

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Công tác Văn Lâm

Đi công tác

Chiều

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ 6

Ngày 20/9

Sáng

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Chiều

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác