Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 30 từ ngày 22-26 tháng 7 năm 2019

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Minh Quang

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 22/7

Sáng

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp trực tuyến về ATGT

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Họp trực tuyến về ATGT

Họp trực tuyến về ATGT

Thứ 3

Ngày 23/7

Sáng

Dự Hội nghị

Dự Hội nghị

Dự Hội nghị

Họp trực tuyến CP

Dự Hội nghị

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp xây dựng NTM

Làm việc tại cơ quan

Họp xây dựng NTM

Họp tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Xây dựng NTM

Thứ 4

Ngày 24/7

Sáng

Họp UBND tỉnh

Đi công tác

Họp tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Họp tại cơ quan

Họp UBND tỉnh

Chiều

Tặng quà 27/7

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Sở XD

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 25/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự HN xúc tiến tiêu thụ NS

Dự HN xúc tiến tiêu thụ NS

Công tác Hà Nội

Họp Sở TN

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp NHCSXH

Làm việc tại cơ quan

Công tác Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 26/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Công tác Thanh Hóa

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan