Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 29 từ ngày 16 - 20 tháng 7 năm 2018

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Minh Quang

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 16/7

Sáng

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Chiều

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Thứ 3

Ngày 17/7

Sáng

     

 

 

 

Chiều

     

 

 

 

Thứ 4

Ngày 18/7

Sáng

     

 

 

 

Chiều

     

 

 

 

Thứ 5

Ngày 19/7

Sáng

     

 

 

 

Chiều

     

 

 

 

Thứ 6

Ngày 20/7

Sáng

     

 

 

 

Chiều