Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

  

Thời gian

Ô. Trần Quốc Văn

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Lê Huy

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Hùng Nam

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Đinh Hồng Quyên

(Phó CVP phụ trách, điều hành, VPUBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 29/5/2023

Sáng

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Chiều

Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ-29/TW

Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ-29/TW

Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ-29/TW

Làm việc tại cơ quan

Dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ-29/TW

Thứ 3

Ngày 30/5/2023

Sáng

Họp BTV Tỉnh ủy

Họp BTV Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp BTV Tỉnh ủy

Họp BTV Tỉnh ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày 31/5/2023

Sáng

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Họp BCH Đảng bộ tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; Sơ kết công tác Y tế 5 tháng đầu năm

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 01/6/2023

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 02/6/2023

Sáng

HN kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

HN kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

HN kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày 03/6/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày 4/6/2023