Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 27 từ ngày mùng 29/6 đến ngày 3/6 năm 2020

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 29/6

Sáng

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Chiều

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ 3

Ngày 30/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Thứ 4

Ngày 01/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự mít tinh

Họp trực tuyến

Họp trực tuyến

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị

Làm việc tại cơ quan

Họp Bộ GTVT

Họp Bộ GTVT

Thứ 5

Ngày 02/7

Sáng

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Chiều

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Họp trực tuyến CP

Thứ 6

Ngày 03/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan