Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 38 từ ngày 17-21 tháng 9 năm 2018

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Minh Quang

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 17/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Công tác huyện

Họp tại Sở TTTT

Họp MTTQ tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 18/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Diễn tập QPAN

Công tác Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Thứ 4

Ngày 19/9

Sáng

Họp BTVTU

Họp BTVTU

Họp Sở NNPTNT

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày 20/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đại hội Hội ND

Đại hội Hội ND

Công tác Văn Lâm

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày 21/9

Sáng

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Công tác Tây Nguyên

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan