Tuần trước Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 46 từ ngày 11-15 tháng 11 năm 2019

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 11/11

Sáng

Làm việc với Đoàn UBKT TW

Làm việc với Đoàn UBKT TW

Làm việc với Đoàn UBKT TW

Làm việc với Đoàn UBKT TW

Làm việc với Đoàn UBKT TW

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 12/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp HĐ giao đất

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Tỉnh ủy

Thứ 4

Ngày 13/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Tỉnh ủy

Thứ 5

Ngày 14/11

Sáng

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Tỉnh ủy

Chiều

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Họp UBND tỉnh

Thứ 6

Ngày 15/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác Văn Lâm

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Họp tại VCCI

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan