Tuần trước Tuần sau

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tuần 12 từ ngày 18-22 tháng 3 năm 2019

 

  

Thời gian

Ô. Nguyễn Văn Phóng

(Chủ tịch UBND tỉnh)

Ô.Đặng Ngọc Quỳnh

(PCT Thường trực UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Minh Quang

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Duy Hưng

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Bùi Thế Cử

(PCT UBND tỉnh)

Ô. Nguyễn Ngọc Thuyên

(CVP UBND tỉnh)

Thứ 2

Ngày 18/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

Ngày 19/3

Sáng

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Họp giao ban

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp Tỉnh ủy

Thứ 4

Ngày 20/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp cụm thi đua

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp tại Đài PTTH

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Bộ TNMT

Làm việc với Bộ TNMT

Thứ 5

Ngày 21/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giảng bài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp BTV TU

Họp BTV TU

Hội nghị hai tỉnh HY-HD

Làm việc tại cơ quan

Giảng bài

Hội nghị hai tỉnh HY-HD

Thứ 6

Ngày 22/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Họp liên ngành

Họp Bộ NNPTNT

Làm việc tại cơ quan

Họp tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan