Sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định quy hoạch di tích

Đăng ngày 23 - 09 - 2022
100%

Ngày 21/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cụ thể, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và đánh giá quy hoạch di tích được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.                                                                             

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong...(03/10/2022 10:30 SA)

Quy định mới về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình(03/10/2022 10:30 SA)

Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của...(30/09/2022 10:44 SA)

Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm...(30/09/2022 10:34 SA)

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo...(30/09/2022 10:30 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong...(03/10/2022 10:30 SA)

Quy định mới về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình(03/10/2022 10:30 SA)

Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của...(30/09/2022 10:44 SA)

Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm...(30/09/2022 10:34 SA)

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo...(30/09/2022 10:30 SA)

°
908 người đang online