Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đăng ngày 12 - 08 - 2022
100%

Ngày 11/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với công chức chuyên ngành làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Cụ thể, các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có mã số và áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước tại Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, Ngạch kiểm lâm viên chính, mã số: 10.225; kiểm ngư viên chính, mã số: 25.309; thuyền viên kiểm ngư chính, mã số: 25.312 được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ sốlương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Thứ hai, Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, mã số: 09.315; kiểm dịch viên chính thực vật, mã số: 09.318; kiểm soát viên chính đê điều, mã số: 11.081 được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Thứ ba, Ngạch kiểm dịch viên động vật, mã số: 09.316; kiểm dịch viên thực vật, mã số: 09.319; kiểm soát viên đê điều, mã số: 11.082; kiểm lâm viên, mã số; 10.226; kiểm ngư viên, mã số: 25.310; thuyền viên kiểm ngư, mã số 25.313 được áp dụng hệ số lương công chức loại Al, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Thứ tư, Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, mã số: 09.137; kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, mã số: 09.320; kiểm soát viên trung cấp đê điều,mã số: 11.083; kiểm lâm viên trung cấp, mã số: 10.228; kiểm ngư viên trung cấp, mã số: 25.311; thuyền viên kiểm ngư trung cấp, mã số: 25.314 được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên, gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

- Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ và trình độ, năng lực.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ các quy định để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm soát đê điều, kiểm lâm, kiểm ngư, thuyền viên kiểm ngư.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022.

Tin liên quan

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng hải (28/09/2022 7:44 SA)

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo...(26/09/2022 9:55 SA)

Công văn về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình...(23/09/2022 8:37 SA)

Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno(23/09/2022 8:35 SA)

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định quy hoạch di tích(23/09/2022 9:12 SA)

Tin mới nhất

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng hải (28/09/2022 7:44 SA)

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo...(26/09/2022 9:55 SA)

Công văn về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình...(23/09/2022 8:37 SA)

Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno(23/09/2022 8:35 SA)

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định quy hoạch di tích(23/09/2022 9:12 SA)

°
916 người đang online