Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Ngày 23/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3490/UBND-KT2 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Về thực hiện chính sách, pháp luật:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định của Chính phủ và các quy định hiện hành của bộ, ngành liên quan; Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 03/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

+ Các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường đảm bảo đồng bộ, thống nhất thực hiện trong thực tế, trong đó cụ thể hoá trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể, cá nhân với phân cấp quản lý. Đẩy mạnh rà soát, kiểm tra và kiến nghị xử lý các quy định, văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

- Về lập quy hoạch tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu khẩn trương hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo các tiêu chí sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bố cho các địa phương tại Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 làm cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đồng bộ, thống nhất.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 470/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/8/2022 về việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

+ Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đăng ký nhu cầu, công khai minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn; bảo vệ môi trường, chú trọng khai thác hợp lý diện tích đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về đất đai, kịp thời phát hiện xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

- Về xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai và thực hiện cung cấp dịch vụ công về đất đai; cải cách thủ tục hành chính; công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tổ chức thực hiện theo Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/5/2022, số 4898/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; vận hành hiệu quả hệ thống thông tin; điều tra đánh giá đất đai.

+ Sở tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, bao gồm các  nhiệm vụ: đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai.

+ Uỷ ban nhân dân huyện có trách nhiệm chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã rà soát tổng thể về đất đai để quy chủ sử dụng đất, thông tin công khai tới cơ sở thôn, xóm. Hoàn thiện hồ sơ xét duyệt để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất. Thu hồi toàn bộ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn sử dụng đất, thông báo tới cơ sở ngân hàng thực hiện thế chấp bằng quyền sử dụng đất có trách nhiệm cùng chủ sử dụng đất đến cơ quan nhà nước để hoàn thiện thủ tục cấp đổi, cấp lại.

Nội dung chi tiết tại Công văn 3490/UBND-KT2.

Tin liên quan

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán...(21/12/2022 2:23 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(20/12/2022 9:05 CH)

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới(15/12/2022 9:15 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023(16/01/2023 2:05 CH)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán...(21/12/2022 2:23 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023(20/12/2022 9:05 CH)

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới(15/12/2022 9:15 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc(12/12/2022 9:07 CH)

°
1034 người đang online