Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 01/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 635/UBND-THCB về việc triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Các sở, ban, ngành, địa phương:

+ Khẩn trương rà soát, đăng ký sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp đăng ký Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát chứng thư số phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh xử lý hồ sơ công việc nội bộ (tiếp nhận, phân văn bản, xử lý văn bản trên môi trường mạng) hướng tới mục tiêu văn phòng "không giấy tờ" hoàn thành trong quý III/2021.

+ Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; tuyên truyền, sử dụng văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc (văn bản giấy).

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chỉ đạo đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tốt nhất; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ văn bản điện tử và xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trước ngày 30/6/2021.

+ Chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai các giải pháp bảo mật, tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và trên thiết bị di động phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin.

+ Tiếp tục xây dựng giải pháp để triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với cấp độ an toàn của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Công văn số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng phương án, định mức thuê trang thiết bị, đường truyền và triển khai kết nối, phục vụ các cuộc họp trực tuyến đến cấp xã đảm bảo tính kế thừa và liên thông với Hệ thống giao ban trực tuyến đã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng năm 2018; mở rộng ứng dụng họp trực tuyến trong điều hành công việc; tổ chức tập huấn, làm chủ công nghệ thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến trong tình hình mới.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 635/UBND-THCB.

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy...(15/03/2021 10:44 SA)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới(31/03/2021 8:47 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

°
586 người đang online