Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 02 - 04 - 2021
100%

Ngày 22/3/2021 tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI thông qua Nghị quyết số 358/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

  Theo đó, thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên là cơ quan tương đương cấp Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Chánh Văn phòng làm chủ tài khoản. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên do ngân sách địa phương đảm bảo.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, kinh phí hoạt động, biên chế công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên như sau:

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên có 04 phòng, gồm: Phòng Công tác Quốc hội; Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; Phòng Thông tin, Dân nguyện; Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 358/NQ-HĐND.

Tin liên quan

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy...(15/03/2021 10:44 SA)

Tin mới nhất

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới(31/03/2021 8:47 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

°
296 người đang online