Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp

Đăng ngày 05 - 03 - 2021
100%

Ngày 05/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 435/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp.

Theo Công văn, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tại hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn gốc, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch vẫn rất cao, đặc biệt là tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (viết tắt là doanh nghiệp) và các khu công nghiệp. Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động (viết tắt là Quyết định 2194), UBND tỉnh yêu cầu:

- Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch:

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

+ UBND huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn quản lý.

Thời gian tập huấn hoàn thành trước ngày 05/4/2021; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

+ Sở Y tế xây dựng tài liệu, cử giảng viên để tập huấn đầy đủ các nội dung tại Quyết định 2194 cho các thành phần liên quan của doanh nghiệp.

+ Các doanh nghiệp có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch và nhân viên y tế tham gia tập huấn; tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho cán bộ, công nhân của doanh nghiệp.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm thành lập, kiện toàn tổ chức phòng, chống dịch (Ban Chỉ đạo/tổ công tác/người phụ trách phòng, chống dịch  Covid-19) tại doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch theo Quyết định 2194; định kỳ thực hiện đánh giá nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và triển khai các biện pháp giảm thiểu nguy cơ; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai truy vết nhanh, triệt để các trường hợp nguy cơ (nếu có) tại doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ người lao động và chuyên gia nhập cảnh về doanh nghiệp làm việc.

 + Yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện ký cam kết triển khai công tác phòng, chống dịch với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp), với UBND cấp huyện (đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp); người lao động ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chủ doanh nghiệp.

- Truyền thông phòng, chống dịch: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, Sở Y tế hướng dẫn đầy đủ các nội dung truyền thông phòng, chống dịch (gồm cả khai báo y tế, cài đặt Bluezone…) tại doanh nghiệp theo phạm vi quản lý; hướng dẫn tăng cường tần suất truyền thông bằng nhiều hình thức (pano, áp phích, tờ rơi, hệ thống truyền thanh nội bộ…) để người lao động nâng cao nhận thức, thực hành hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

- Phòng, chống dịch trong vận chuyển hàng hóa: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan hướng dẫn doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp vận tải), người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thực hiện phòng, chống dịch theo nội dung Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.

- Công tác kiểm tra, giám sát:

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị theo Quyết định 2194; kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục các nguy cơ.

+ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn quản lý, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm đôn đốc, định kỳ kiểm tra doanh nghiệp triển khai công tác phòng, chống dịch theo Quyết định 2194; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Nội dung chi tiết Công văn số 435/UBND-KGVX.

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao...(17/03/2021 3:07 CH)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội...(02/04/2021 10:31 SA)

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao(02/04/2021 8:35 SA)

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới(31/03/2021 8:47 CH)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh(25/03/2021 10:35 SA)

Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản...(23/03/2021 3:04 CH)

°
656 người đang online