Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét một số nội dung quan trọng

Đăng ngày 23 - 03 - 2021
100%

Ngày 23.3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm xem xét một số nội dung quan trọng. Dự họp gồm có: Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản sau: Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Báo cáo đồ án Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; việc điều chỉnh quy mô Khu Đại học Phố Hiến.

Qua nghe Báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kết luận như sau: Đối với Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, nhất trí với các chính sách phát triển giao dục mầm non được áp dụng với các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục tại địa bàn có khu công nghiệp; đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh nguồn kinh phí để thực hiện chính sách này là ngân sách cấp tỉnh và thời gian bắt đầu triển khai áp dụng từ năm 2022.

Về việc điều chỉnh quy mô Khu Đại học Phố Hiến, trước mắt Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ giảm quy mô đất giáo dục của Khu Đại học Phố Hiến từ 1000ha xuống còn 600ha; đối với việc điều chỉnh 400ha sang mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh sẽ trình các bộ, ngành trung ương và Thủ tướng Chính phủ theo quy trình riêng.

Đối với Báo cáo đồ án Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến tham gia nhất là về quy hoạch một số tuyến đường giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như đường ven đê sông Hồng, ĐT.379, đường hai bên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; hoàn thiện Quy hoạch để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhất trí với dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình.

Tin liên quan

°
398 người đang online