Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đối cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
100%

Ngày 15/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục đích được đặt ra là: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những diện tích cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng và phù hợp với điều kiện canh tác, thế mạnh của từng địa phương góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Yêu cầu: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải đúng quy định của pháp luật về quản lý đất đai và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi (thủy sản, thủy cầm) cho chuyển đổi phải bám sát nhu cầu của thị trường và định hướng của tỉnh; phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh của mỗi địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; không để xảy ra tình trạng chuyển đổi cơ cấu câu trồng sai quy dịnh, nhất là việc xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Việc thực hiện các quy định, trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Về các quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện theo quy định tại Điều 56, Luật Trồng trọt; khoản 1, 2, Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/13/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/13/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Giao kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025 là 4.700 ha, trong đó: Chuyển từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm là 1.093 ha, trồng cây ăn quả lâu năm là 3.167 ha và nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa là 510 ha. Định hướng đến năm 2030: Tiếp tục chuyển đổi có cấu cây trồng khoảng 2.100 ha.

Kế hoạch đề ra 05 giải pháp chủ yếu, gồm: Thông tin, tuyên truyền; quản lý nhà nước về đất đai; ứng dụng khoa học kỹ thuật; cơ chế chính sách và thu hút đầu tư; về liên kết, xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, tại Kế hoạch còn phân công nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các sở, ngành, đơn vị.

Toàn văn Quyết định số 2147/QĐ-UBND.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19(24/09/2020 7:38 SA)

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật(23/09/2020 2:15 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao...(22/09/2020 4:31 CH)

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội...(22/09/2020 4:30 CH)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...(19/09/2020 7:27 SA)

°
368 người đang online