Quyết định ban hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
100%

Ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 703/QĐ-VPCP ban hành Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy chế áp dụng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản (bao gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quy chế này không áp dụng đối với việc gửi, nhận, xử lý văn bản giữa các đơn vị thuộc nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân; việc soạn thảo các đề án hoặc văn bản, tài liệu phục vụ công việc nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân.

Theo Quyết định, có năm nguyên tắc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản:

- Tập trung đầu mối tiếp nhận văn bản, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân giải quyết công việc và phát hành văn bản quy định tập trung đầu mối tại bộ phận văn thư thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân.

- Trách nhiệm của các cấp tham gia xử lý văn bản theo chức trách, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về ý kiến tham mưu, đề xuất (bao gồm trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các đơn vị và chuyên viên trong quá trình xử lý văn bản).

- Lãnh đạo các cấp ký số các văn bản phát hành theo thẩm quyền được giao, trừ các văn bản có độ mật.

- Văn bản không có độ mật phải được xử lý trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử quy định này để thực hiện tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm văn bản giấy.

- Bảo đảm yêu cầu bí mật đối với thông tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước. Văn bản có độ mật không xử lý trên Hệ thống.

Các quy định về văn bản đến, văn bản đi, giá trị pháp lý của văn bản điện tử:

- Văn bản đến là tất cả văn bản, hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,Văn phòng Ủy ban nhân dân và đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc theo đường bưu điện, fax, trực tiếp hoặc mạng tin học.

- Văn bản đi là tất cả văn bản, hồ sơ của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đường bưu điện, fax, trực tiếp hoặc mạng tin học.

-Văn bản điện tử của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân được ký số bởi người có thẩm quyền hoặc văn bản giấy được ký trực tiếp, thực hiện số hóa và ký số cơ quan theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu chi tiết trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản; tiếp nhận, đăng ký và chuyển giao văn bản đến; xử lý văn bản đến; phát hành văn bản; quản lý văn bản, hồ sơ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và Quy chế mẫu ban hành kèm theo Quyết định này để nghiên cứu xây dựng hoặc sửa đổi Quy chế của cơ quan cho phù hợp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất triển khai các công việc được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1467/QĐ-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tin liên quan

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
431 người đang online