Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
100%

Ngày 9/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Các hoạt động cơ bản trong công tác triển khai, giám sát công tác triển khai: Thực hiện công tác triển khai và lập nhật ký công tác triển khai; thực hiện giám sát công tác triển khai và lập nhật ký giám sát công tác triển khai; giám sát tác giả.

Các hoạt động cơ bản trong công tác nghiệm thu, bàn giao: Thực hiện kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án; thực hiện các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về thực hiện công tác triển khai, lập nhật ký công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm thử hoặc vận hành thử, Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc hoàn thành của dự án...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2020 và thay thế Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đang thực hiện thì thực hiện theo các quy định về triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại thời điểm phê duyệt. Trường hợp cần thiết áp dụng theo các quy định tại Thông tư này thì người có thẩm quyền xem xét quyết định, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc thực hiện đầu tư dự án.

Tin liên quan

Quy định về đăng ký doanh nghiệp(14/01/2021 11:26 SA)

Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu,...(14/01/2021 11:25 SA)

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên...(13/01/2021 9:13 SA)

Công điện về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn qua biên giới.(13/01/2021 8:27 SA)

Tin mới nhất

Quy định về đăng ký doanh nghiệp(14/01/2021 11:26 SA)

Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu,...(14/01/2021 11:25 SA)

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,...(14/01/2021 9:50 SA)

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên...(13/01/2021 9:13 SA)

Công điện về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn qua biên giới.(13/01/2021 8:27 SA)

°
384 người đang online