Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Đăng ngày 17 - 09 - 2020
100%

Ngày 9/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thông tư này quy định về các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin không sẵn có trên thị trường sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng là: các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

Nguyên tắc áp dụng: Căn cứ quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị xây dựng các điều kiện, điều khoản cụ thể cho hợp đồng thuê dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng, đấu thầu và phù hợp với kế hoạch thuê dịch vụ được phê duyệt; các nội dung quy định tại Thông tư này là cơ sở cho các bên có liên quan thực hiện việc quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thuê dịch vụ.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về yêu cầu về phạm vi cung cấp trong hợp đồng thuê dịch vụ, thời gian và kế hoạch thực hiện hợp đồng, thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2020. Hoạt động thuê dịch vụ đã ký hợp đồng thuê dịch vụ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các nội dung trong hợp đồng đã ký kết. Trường hợp cần thiết áp dụng theo các quy định tại Thông tư này thì chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thỏa thuận, thống nhất, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc.

Tin liên quan

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

Tin mới nhất

Ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020 - 2022(30/09/2020 9:38 SA)

Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (30/09/2020 9:38 SA)

Chính phủ hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020(30/09/2020 9:37 SA)

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(30/09/2020 9:36 SA)

Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm(30/09/2020 9:35 SA)

°
180 người đang online